Skip to content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Après la Vie Academie:
 
Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72974842, in deze vanuit rechtswege vertegenwoordigd door J.R. Martens, woonachtig te Santpoort – Noord.

Opdrachtgever:
De al dan niet natuurlijke persoon die enige dienstverlening en/of levering met betrekking tot een opleiding/cursus schriftelijk of mondeling opdraagt of heeft opgedragen, of anderszins een overeenkomst met de Après la Vie Academie is aangegaan, dan wel beoogt aan te gaan.

Deelnemer:
 
De natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor een opleiding/cursus van de Après la Vie Academie.

Artikel 2. Algemene bepalingen

Artikel 2.0.

Op alle met de Après la Vie Academie gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2.1.

Bij inschrijving bij de Après la Vie Academie geeft de deelnemer via een vraag op het inschrijfformulier te kennen dat hij deze algemene voorwaarden heeft ontvangen en gelezen en ermee akkoord is. De algemene voorwaarden zijn tevens direct in te zien via http://www.apreslavie.nl/avw.

Artikel 2.3.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2.4.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2.5.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.6.

Indien de Après la Vie Academie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Après la Vie Academie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2.7

Communicatie-/informatievoorziening naar de deelnemer gebeurt schriftelijk op verschillende wijze, per brief, email of via de elektronische leeromgeving die voor de deelnemer toegankelijk is.

 

Artikel 3. Omvang verplichtingen

 

Artikel 3.0.

Met de Après la Vie Academie gesloten overeenkomsten leiden voor de Après la Vie Academie tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de Après la Vie Academie gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van de Après la Vie Academie verlangd kan worden.

Artikel 3.1.

Als de Après la Vie Academie voor de uitvoering van een met de Après la Vie Academie gesloten overeenkomst derden inschakelt, is de Après la Vie Academie gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren.

Artikel 3.3.

Voor zover de Après la Vie Academie voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de deelnemer, is de Après la Vie Academie uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Artikel 4. Inschrijvingsprocedure deelnemers

Artikel 4.0.

Deelnemers schrijven zich allereerst voorlopig in, en betalen de aanmeldingskosten, welke bestaan uit inschrijvingskosten en de kosten voor het verplichte persoonlijke intakegesprek. De aanmeldingskosten worden bij voorlopige inschrijving schriftelijk bekend gemaakt.

Artikel 4.1.

Aanmeldingskosten worden bij afwijzing of annulering van de voorlopige inschrijving niet teruggestort.

Artikel 4.2.

Na het ontvangen van de aanmeldingskosten en het voorlopige inschrijfformulier worden aspirant deelnemers uitgenodigd voor een intakegesprek.

Artikel 4.2.

Toelating tot een opleiding kan afhankelijk zijn van de bevindingen tijdens een intakegesprek van, waarbij attitude, kennis- of vaardigheidsniveau van de aspirant deelnemer wordt getoetst in relatie tot het beroepsprofiel.

Artikel 4.3.

Na het ontvangen van een positief advies afkomstig uit het intakegesprek kan de aspirant deelnemer zich definitief inschrijven.

Artikel 4.4.

Inschrijving is definitief als voldaan is aan de door de Après la Vie Academie omschreven inschrijvingsprocedures en betalingsvoorwaarden. Hiervan krijgt de deelnemer per mail of per brief een formele bevestiging.

Artikel 4.5.

Na de datum van de definitieve inschrijving hebben deelnemers nog veertien dagen wettelijke bedenktijd om een definitieve inschrijving te herroepen, waarna de inschrijving onherroepelijk is en de deelnemer zich tot volledige betaling van de opleidingskosten zoals onder artikel 5 vermeld, verplicht.

 

Artikel 5. Lesgeld en betalingsvoorwaarden

 

Artikel 5.0.

De opleidingskosten van de Après la Vie Academie bestaan uit verschillende componenten. Te weten lesgelden, eventuele arrangementsgelden, boek- en materiaalkosten, en overige kosten, waaronder reis- en verblijfskosten.

De opleidingskosten worden bij de voorlopige inschrijving schriftelijk bekend gemaakt. De vermelde prijzen zijn exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, e.d. tenzij anders aangeven.


Artikel 5.1.

De Après la Vie Academie legt gemaakte prijsafspraken inclusief latere wijzigingen – zoveel mogelijk – schriftelijk vast.

Artikel 5.2.

Via het definitieve inschrijfformulier geeft de deelnemer de juiste adres- en factuurgegevens voor het toezenden van een factuur. Er geldt een aanbetalingsverplichting na inschrijving. Betaling moet daarnaast altijd plaatsvinden uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opleiding, training of cursus.


Artikel 5.3.

Een deelnemer heeft geen mogelijkheid om opleidingskosten van daartoe benoemde opleidingen in termijnen te betalen.

Artikel 6. Annulering, onderbreking, absentie en wijzigingen

 

Artikel 6.0.

Annuleren dient altijd schriftelijk en aangetekend per post te worden bevestigd. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalende aanzegdatum.


Artikel 6.1.

Indien een definitieve inschrijving voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd zijn vanaf 4 weken voor aanvang van de opleidingen de volledige opleidingsgelden verschuldigd.

Artikel 6.2.

Bij annulering tijdens de opleiding is de deelnemer verplicht de totale opleidingsgelden te voldoen, ook in de gevallen waarin de deelnemer de deelname vanwege ‘onvoorziene medische calamiteiten’ heeft moeten onderbreken (zoals bedoeld in artikel 6.3.1). Restitutie van opleidingsgelden wordt onder geen beding verstrekt.

Artikel 6.3.

Als de opleiding/cursus onverwacht moet worden afgebroken vanwege ‘onvoorziene medische calamiteiten’, kan de deelnemer de leergang op een later tijdstip hervatten (onder voorbehoud dat een volgende leergang voldoende deelnemers heeft).  Hiertoe dient een medische verklaring te worden overlegd.

Artikel 6.3.1.

In dit artikel wordt met ‘onvoorziene medische calamiteiten’ bedoeld:

  • ernstige ziekte of ernstig ongeval van een deelnemer of van een familielid in de 1e graadvan degene met wie de deelnemer duurzaam samenwoont;
  • het optreden van onvoorziene complicaties tijdens de zwangerschap van de deelnemer of diens partner;
  • een medisch onverwachte en noodzakelijke ingreep die de deelnemer, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht moet ondergaan
 

Artikel 6.3.2.

De deelnemer kan ingeval de in dit artikel bedoelde situaties zich aandient op een later tijdstip, doch uiterlijk binnen twaalf maanden na het afbreken van de opleiding, deze hervatten. Na twaalf maanden vervalt automatisch het recht op deelname aan de opleiding. In die gevallen waarin de deelnemer vanwege ‘onvoorziene medische calamiteiten’ de opleiding heeft moeten onderbreken, of ‘door welke andere omstandigheid dan ook’ niet in staat is (geweest) om de opleiding te hervatten zoals hiervoor bepaald, is er geen sprake van restitutie van opleidingsgelden.

 

Artikel 6.4.

Het kan voorkomen dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn bij een bijeenkomst en/of lesdag. In het geval van absentie worden de volgende uitgangspunten en voorwaarden gehanteerd:

  • van de deelnemer wordt vanwege het karakter van de opleiding, bij alle bijeenkomsten aanwezigheid verwacht;
  • bij absentie wordt er van uitgegaan dat het een situatie van overmacht betreft;
  • absentie wordt door de deelnemer zo spoedig mogelijk doorgegeven aan het secretariaat van Après la Vie, alsmede aan de betreffende docent, met daarbij een toelichting op de volgende onderdelen: reden van het verzuim en de te verwachte duur van het verzuim;
  • de gemiste dagen kunnen – in principe – niet worden ingehaald.
 
 

Artikel 6.5.

Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt de Après la Vie Academie zich het recht voor het opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen of organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 6.6.

Bij ziekte van een docent zorgt de Après la Vie Academie tijdig voor vervanging, of annuleert de bijeenkomst uiterlijk 24 uur van te voren en plant daarbij een nieuw tijdstip voor de bijeenkomst.

Artikel 7. Aantal deelnemers en toelating

 

Artikel 7.1.

De opleiding stelt per deelnemersgroep – in beginsel – een minimum van acht en maximum van achttien deelnemers, uitzonderingen daargelaten.

Artikel 7.2.

Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in volgorde van aanmelding.

Artikel 7.3.

Bij te geringe belangstelling voor de opleiding kan de Après la Vie Academie besluiten deze activiteit niet door te laten gaan. De deelnemer krijgt hiervan zo spoedig mogelijk tot uiterlijk één week voor de eerstgeplande bijeenkomst bericht. De deelnemer betaalt dan uiteraard geen opleidingskosten, anders dan de kosten welke verschuldigd zijn voor de voorlopige inschrijving. Deze worden in dit geval niet gerestitueerd.

 

Artikel 8. Opleidingslocatie

 

Artikel 8.0.

De Après la Vie Academie houdt zich het recht voor om de opleidingslocatie te wijzigen.

 

Artikel 9. Examinering en afronding van de opleiding

 

Artikel 9.0.

Nadere uitwerkingen, regelingen en procedures rond de opleiding, toetsing, examinering en afronding van de opleiding zijn vermeld in de opleidingsgids van de Après la Vie Academie. Deze wordt bij definitieve inschrijving overhandigd en is tevens te vinden in de elektronische leeromgeving.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 

Artikel 10.0.

Aan de inhoud van de website, de brochures of het lesmateriaal van de Après la Vie Academie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 10.1.

De Après la Vie Academie sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval al dan niet ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, tenzij de assuradeuren van de door de Après la Vie Academie gesloten bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering aansprakelijkheid erkennen, en tot vergoeding van de schade over gaan.


Artikel 10.2.

De Après la Vie Academie sluit elke aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, ontstaan bij haar wederpartij en/of opdrachtgever en/of derden. Voor schade die een direct gevolg is van een aan de Après la Vie Academie toe te rekenen tekortkoming is de Après la Vie Academie alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Après la Vie Academie en de assuradeuren van de door de Après la Vie Academie afgesloten bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering aansprakelijkheid erkennen en tot vergoeding van de schade overgaan. Als de Après la Vie Academie zelf gehouden is schade te vergoeden, dan is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, maximaal voor de duur van één jaar).

 

Artikel 10.3.

De Après la Vie Academie streeft ernaar om geplande bijeenkomsten in het kader van de opleidingen of cursussen te allen tijde te laten doorgaan. Indien door omstandigheden een bepaalde bijeenkomst onverhoopt geen doorgang kan vinden, heeft de Après la Vie Academie een inspanningsverplichting een vervangende bijeenkomst aan te bieden.Artikel 10.4.

Mocht een hernieuwde uitvoering van de betreffende bijeenkomst niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van de Après la Vie Academie uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan wat de Après la Vie Academie aan de deelnemer inzake de vergoeding voor de betreffende bijeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 10.5

Schadevergoeding, door de Après la Vie Academie te betalen, zal nooit meer bedragen dan het door de deelnemer betaalde lesgeld.


Artikel 11. Overmacht

 

Artikel 11.0.

De Après la Vie Academie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 11.1.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Après la Vie Academie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Après la Vie Academie niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De Après la Vie Academie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Après la Vie Academie zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 11.2.

Indien de Après la Vie Academie ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Après la Vie Academie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom


Artikel 12.0.

De Après la Vie Academie behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de verstrekte leermiddelen.

De deelnemer of opdrachtgever is niet gerechtigd opleidingsmateriaal waarvan de Après la Vie Academie zich bedient op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven, op welke wijze dan ook.

Artikel 12.1.

Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door de Après la Vie Academie ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft de Après la Vie Academie houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten.

De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet kopiëren en/of vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 12.2.

Het artikel dat als collectief eindwerk voor de leergang wordt geproduceerd, wordt eigendom van de Après la Vie Academie. De opleiding heeft het recht om het artikel, met vermelding van de namen van de auteurs, te gebruiken tijdens de leergang of in het verlengde daarvan te publiceren.


Artikel 13.  Klachten en geschillen

 

Artikel 13.0.

De deelnemer dient eventuele klachten over de door de Après la Vie Academie aangeboden diensten in het kader van de opleiding, binnen uiterlijk één maand na levering daarvan, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij de directeur van de Après la Vie Academie, de heer Jasper Rudolf Martens.

Bij gebreke hiervan wordt de deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

Artikel 13.1.

Binnen vier weken na de melding wordt op de klacht schriftelijk en mondeling gereageerd door de directeur van de Après la Vie Academie, de heer Jasper Rudolf Martens.

Artikel 13.2.
Een klacht moet uiterlijk binnen acht weken na melding zijn afgehandeld. Is er meer tijd nodig, dan wordt de klager hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld.

Artikel 13.3.
De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor alle partijen, ook als in de statuten staat dat de klachtencommissie de uitspraak als advies terugkoppelt.

 

Artikel 13.4.

Bij geschillen rondom examens wordt een separate examencommissie benoemd, bestaande uit drie leden van het docentencorps.

 

Artikel 13.5.

Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van betalingsverplichtingen.

 

Artikel 14. Persoonsregistratie

 

Artikel 14.0.

Door het aangaan van een overeenkomst met de Après la Vie Academie wordt aan de Après la Vie Academie toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de Après la Vie Academie uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 14.1.

De Après la Vie Academie zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Derden hebben geen toegang tot deze gegevens. Voor onbevoegd gebruik, sluit de Après la Vie Academie evenwel elke mogelijke aansprakelijkheid uit.

 

Artikel 15. Overige bepalingen

Artikel 15.0.

Op de overeenkomst tussen de Après la Vie Academie en de deelnemer/opdrachtgever, is het Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van de Après la Vie Academie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Après la Vie Academie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.